Ustawa o rachunkowości

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju